Gå til hovedindhold
x
  1. Om UNIT.DK

Salgs- og leveringsbetingelser

1.0 Anvendelse og gyldighed

1.1 Ethvert salg sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser med mindre andet er skriftligt aftale mellem parterne.

2.0 Tilbud

2.1 Tilbud, der ikke angiver anden acceptfrist, er gældende 30 dage fra tilbuddets dato.

3.0 Ordrer

3.1 Kun ordrer, for hvilke der enten foreligger en skriftlig ordrebekræftelse, eller som er identisk med et gældende skriftligt tilbud fra UNIT.DK, er bindende.

3.2 Såfremt køber ikke gør indsigelse mod indholdet af ordrebekræftelsen hurtigst muligt og inden 8 dage fra ordrebekræftelsens dato, er den indgåede aftale bindende.

4.0 Levering og leveringstid

4.1 Levering sker af UNIT.DK. Med mindre andet aftales sker forsendelse og eventuel transportforsikring på den måde, som UNIT.DK finder mest hensigtsmæssig og forsvarlig.. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Tab som følge af beskadigelser eller forsinkelse under forsendelsen erstattes ikke.
Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelse som følge af strejke, lockout, brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, eksport- eller importforbud, mangler ved eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, og lignende forhold. Leveringstiden udskydes i sådanne tilfælde med et til hindringens varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig.

4.2 Såfremt en leveringshindring, forårsaget af en eller flere af ovennævnte forhold, kan påregnes at ville vedvare længere end 4 måneder, er såvel UNIT.DK som køber berettiget til at hæve købet, uden at dette anses for misligholdelse.

4.3 Skyldes forsinkelsen andre årsager end angivet under 4.1 er køber berettiget til at hæve købet, såfremt forsinkelsen må betragtes som væsentlig og såfremt UNIT.DK ikke har foretaget levering senest 30 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse, uanset om forsinkelsen kan tilregnes UNIT.DK

4.4 UNIT.DK er berettiget til at foretage dellevering og delfakturering, så længe UNIT.DK leverer den samlede ordre inden for leveringstiden.

5.0 Reklamationer

5.1 Reklamationer skal fremsættes skriftligt overfor UNIT.DK straks efter, at køber har konstateret manglen. For så vidt angår synlige fejl og mangler, skal reklamation fremsættes senest 5 dage efter leveringen, og for så vidt angår skjulte fejl og mangler, skal reklamation fremsættes senest 24 måneder efter leveringen. Køber er uberettiget til at reklamere efter udløbet af de nævnte frister.

5.2 I tilfælde af reklamation er køber uberettiget til at disponere over det leverede eller returnere dette til UNIT.DK uden UNIT.DKs skriftlige godkendelse. Har løber reklameret og viser det sig, at at der ikke foreligger en mangel som UNIT.DK bærer ansvaret for, har UNIT.DK ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, reklamationen har påført UNIT.DK, i overensstemmelse med UNIT.DK's til enhver tid gældende priser for sådant arbejde.

6.0 Mangler

6.1 Såfremt køber indenfor et tidsrum af 24 måneder fra leveringen dokumenterer, at der er mangler ved det leverede, påtager UNIT.DK sig efter sit valg enten ved udbedring at bringe det leverede i forskriftsmæssig stand eller uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af en mangelfri vare på de nærværende salgs- og leveringsbetingelser anførte betingelser, dog forudsat, at defekte enheder efter UNIT.DK's instruks returneres til UNIT.DK uden omkostninger for UNIT.DK.
Såfremt udbedring, efter UNIT.DK's skøn, er mulig på købers adresse og dette ønskes af køber, sker transport i forbindelse hermed for købers regning. For nye enheder, der indgår i forbindelse med en omlevering af mangelfulde varer, påtager UNIT.DK sig afhjælpning af mangler/omlevering indenfor et tidsrum af 24 måneder fra leveringstidspunktet for den oprindelige leverance, dog mindst 3 måneder regnet fra tidspunktet for omleveringen.

6.2 I tilfælde af mangler ved det solgte kan køber ikke gøre andre retskrav gældende end de under 6.1 nævnte. Køber kan ikke hæve købet eller kræve erstatning, med mindre der foreligger mangler som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra UNIT.DK's side.

6.3 UNIT.DK's forpligtelser i medfør af punkt 6.1 omfatter ikke mangler som følge af slid, usædvanlig brug, overbelastning, mangelfuld pasning eller betjening, ændringer, foretaget uden UNIT.DK's skriftlige godkendelse, reparationer eller justeringer udført af andre end UNIT.DK.
For så vidt angår sliddele (såsom ccd-censorer, lamper, batterier, diske og lign.) kan køber ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for UNIT.DK. UNIT.DK tiltransporterer vederlagsfrit køber eventuelle garantier eller mangelbeføjelser, som producenten eller sælgeren af sliddelene måtte have ydet UNIT.DK.

6.4 UNIT.DK er ansvarsfri for ethvert direkte eller indirekte tab, som køber måtte lide som følge af, at leveret programmel eller produkter, hvori programmel indgår, indeholder virus.

6.5 I forbindelse med eventuelle periodiske eller permanente systemnedbrud, ved udbedring af fejl og mangler eller ved almindelig support, påtager UNIT.DK sig intet ansvar i forhold til tab af information og data, som er indeholdt eller lagret i systemet.

7.0 Produktansvar, følgeskader m.v.

7.1 Ved skade på ting, der efter sin art er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse, er UNIT.DK ansvarlig efter nedenstående regler:

UNIT.DK er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det leverede er i købers besiddelse. I øvrigt er UNIT.DK kun ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af UNIT.DK eller andre som UNIT.DK har ansvaret for. UNIT.DK er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

UNIT.DK er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. UNIT.DK's ansvar kan endvidere ikke overstige kr. 100.000, ligesom UNIT.DK kun er ansvarlig i ét år fra leveringstidspunktet. I den udstrækning UNIT.DK måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde UNIT.DK skadesløs i samme omfang, som UNIT.DK's ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelse.

7.2 I tilfælde af personskade forårsaget af det leverede og i tilfælde af skade på ting, hvor den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er bestemt til ikke-erhvervsmæssig benyttelse, er UNIT.DK ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler herom.

7.3 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatning i henhold til reglerne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom.

8.0 Dokumentation

8.1 Dokumentation, herunder tilbudsmateriale, som er overladt køber, må ikke kopieres, forevises eller videregives til tredjemand uden UNIT.DK's skriftlige accept.

9.0 Priser

9.1 UNIT.DK's priser for leverancer i Danmark er eksklusive moms, andre afgifter, gebyrer, fragt og lign., men inklusive told.

9.2 Ændringer i valutakurser, toldtariffer eller andre forhold, der er indgået i UNIT.DK's beregningsgrundlag, og som indtræder efter UNIT.DK's afgivelse af ordrebekræftelse eller tilbud, og som forhøjer UNIT.DK's beregnede priser, debiteres køber som tillæg til UNIT.DK's priser, idet de regulerede priser fastsættes på grundlag af Nationalbankens officielle notering eller toldsatsen på betalingdagen.

10.0 Betaling

10.1 Alle leverancer sker mod kontant betaling. Såfremt der aftales eller de facto ydes kredit, forbeholder UNIT.DK sig ret til at beregne morarenter jf. den til enhver tid gældende rentelov fra betalingens aftalte forfaldsdag.

10.2 Såfremt et faktureret tilgodehavende ikke betales i rette tid forbeholder UNIT.DK sig ret til at holde andre ikke-leverede ydelser tilbage, indtil køber har berigtiget alle restancer inklusive renter og omkostninger.

10.3 Reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betalingen for den pågældende leverance. Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af påståede modkrav vedrørende andre leverancer.

11.0 Ejendomsforbehold

11.1 UNIT.DK forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil fuld betaling er sket.

12.0 Tvister

12.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelse eller rækkevidde af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller om en konkret leverance, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København under anvendelse af dansk ret. Såfremt Sø- og Handelseretten ikke har saglig kompetence til at pådømme den konkrete retstvist, er rette værneting Københavns Byret.

1. juni 2008